Celem działania Fundacji Promocji i Rozwoju Polski Wschodniej (PRPW) jest wspomaganie oraz propagowanie rozwoju województw Polski Wschodniej poprzez działalność wspomagającą zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy tego makroregionu.

Fundacja współpracuje z kilkudziesięcioosobowym gronem ekspertów, organizacjami społecznymi i instytucjami otoczenia biznesu oraz posiada własną bazę wolontariuszy. W działalności Fundacji wdrażane są rozwiązania organizacyjne sprzyjające zarządzaniu wynikami oraz intraprzedsiębiorczości (przedsiębiorczości wewnętrznej). 

Głównym polem działalności Fundacji PRPW jest inicjowanie i wdrażanie rozwiązań służących efektywnemu transferowi wiedzy w sektorze turystyki biznesowej oraz podejmowanie działań prorozwojowych i inwestycyjnych na rzecz turystyki poznawczej z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, edukacyjnych i kulturowych realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie ze statutem fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych i rozwojowych.